MVI

Eind 2016 is het Manifest door diverse gemeenten ondertekend. Hoe ver bent u als gemeente met het Manifest en met het actieplan?

HET DOEL VAN HET MANIFEST

Met het Manifest willen Partijen de effectiviteit en de impact van MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) vergroten door een intensivering van de samenwerking tussen overheden om hun inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken en MVI integraal in hun organisaties te bevorderen.

Het kabinet wil met het Manifest MVI (Manifest MVI) de genoemde dynamiek in de samenleving ondersteunen en MVI effectief in zetten om een concrete bijdrage te leveren aan de realisatie van beleidsdoelen, zoals:

 • Tegengaan van klimaatverandering, door klimaatmitigatie en met aandacht voor klimaatadaptatie;
 • Realiseren van een circulaire economie;
 • Verminderen van milieudruk;
 • Beschermen en duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal;
 • Verduurzamen van de bedrijfsvoering van overheden;
 • Verduurzamen van product- en marktketens;
 • Stimuleren van hernieuwbare energieopwekking en energie-efficiëntie;
 • Toepassing van biobased grondstoffen en materialen;
 • Stimuleren van innovatie, waarbij de overheid als lead customer optreedt;
 • Tegengaan van mensenrechtenschendingen, betalen van een leefbaar loon en het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de wereldwijde waardeketens;
 • Social return.

ENKELE TIPS

1. organiseer een brainstormsessie binnen uw eigen organisatie of gezamenlijk met andere gemeenten

Bent u bezig met het opstellen van het actieplan, maar loopt u vast? Dan is een brainstormsessie een handig instrument. Organiseer bijvoorbeeld een brainstormsessie binnen uw organisatie/gemeente. U zult verstelt staan hoeveel waardevolle informatie naar boven komt. Wilt u sparren met andere gemeenten? Organiseer dan een regionale brainstormsessie.

2. Vraag de markt

Veel informatie/ideeën kunt u uit de markt halen. Een handig instrument is: de marktverkenning/marktconsultatie. (zie een van de overwegingen in het manifest: partijen onderkennen dat het voor de markt belangrijk is dat zij als opdrachtgevers streven naar zo veel mogelijk uniformiteit in ambities, gunningscriteria en uitvoeringspraktijk bij MVI.)

Meehelpen aan een circulaire samenleving? Lees alles over Missie R3BORN.

3. Meten is weten I managementinformatie

Zorg voor specifieke en meetbare doelstellingen. Meten is weten! Zodra de eindresultaten bekend zijn, is het zinvol deze in rapportages aan het management/bestuur te rapporteren.

Samen kom je verder!

arrow_back arrow_forward